Aktualno

Slika clanak casopis: 

Izvješćivanje Porezne uprave o isp latama dividendi i dobiti na temelju udjela u kapitalu

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
01/2012
Slika clanak casopis: 

Vođenje evidencije o radnicima u praksi

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
08/2010
Slika clanak casopis: 

Novi zakon o posebnom porezu na kavu

Autor članka: 
Oskar Cukrov, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Nove obračunske isprave za isplate plaća i otpremnina

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2015
Slika clanak casopis: 

Očekivane novosti koje donose izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima od 1. ožujka 2012.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
02/2012
Slika clanak casopis: 

Promjena naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Autor članka: 
mr. sc. Vlado Đurašin, dipl. oec.
08/2010
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak – primjena od 1.1.2013.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
Slika clanak casopis: 

Novine u evidencijama o radnom vremenu radnika

Autor članka: 
Božo Prelević
10/2015
Slika clanak casopis: 

Trostrani posao – kratki prikaz

Autor članka: 
Neven Baica
10/2017
Slika clanak casopis: 

Kratki prikaz određenih novina koje donosi novi Zakon o PDV-u

Autor članka: 
Igor Milinović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011. u FINA-u

Autor članka: 
Dragutin Kovačić, mag. oec. univ. spec. oecc
02/2012
Slika clanak casopis: 

Novine u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Autor članka: 
Božo Prelević
Slika clanak casopis: 

Reinvestirana dobit – porezni tretman

Autor članka: 
Marijana Herceg, Ksenija Cipek
11/2015
Slika clanak casopis: 

Porezne evidencije i prijava PDV-a prema novom Zakonu o PDV-u

Autor članka: 
Ksenija Kramar
09/2018
Slika clanak casopis: 

Novine u oporezivanju PDV-om od 1. ožujka 2012.

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Popis robe u trgovini na malo prema novom Pravilniku

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Računi po IBAN konstrukciji za određene poreze i javna davanja

Autor članka: 
Neven Baica
04/2014
Slika clanak casopis: 

Zadnje izmjene novog Zakona o računovodstvu i likvidatura dokumentacije

Autor članka: 
Dubravka Kopun
01/2016
Slika clanak casopis: 

Osobni automobili – utvrđivanje plaće u naravi i oporezivanje (praktični prikaz)

Autor članka: 
Igor Milinović
06/2018
Slika clanak casopis: 

PDV u graditeljstvu

Autor članka: 
Ksenija Kramar
09/2018
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Autor članka: 
Ksenija Cipek, dipl. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća i ostale novosti u oporezivanju dohotka od 1.7.2010.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
07/2010
Slika clanak casopis: 

Izmjena zakona o porezu na dobit

Slika clanak casopis: 

Izmjene Zakona o doprinosima i novosti u kontroli plaćanja doprinosa iz i na plaću – izmjena Uredbe

Autor članka: 
Milivoj Friganović
04/2014
Slika clanak casopis: 

Novosti koje donosi novi Zakon o mirovinskom osiguranju

Autor članka: 
Milivoj Friganović
08/2018
Slika clanak casopis: 

Upute i odgovori Porezne uprave

09/2018
Slika clanak casopis: 

Novosti koje donose izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak – primjena od 1.3.2012.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Izmjene Zakona o porezu na dobit od 1. srpnja 2010.

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec.
07/2010
Slika clanak casopis: 

U primjeni i nadalje "stari" MRS-evi!

Slika clanak casopis: 

Izmjena kriterija za priznavanje pretporeza osobnih vozila od 20. ožujka 2014.

Autor članka: 
Neven Baica
04/2014
Slika clanak casopis: 

Popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja

Autor članka: 
Milivoj Friganović
08/2016
Slika clanak casopis: 

Obrazac PD - popunjavanje pozicija 34.1. i 59.

Autor članka: 
Igor Milinović
08/2018
Slika clanak casopis: 

Prikaz izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Iva Uljanić
09/2018
Slika clanak casopis: 

Novosti koje donose izmjene i dopune Zakona od doprinosima

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Kako sastaviti poreznu prijavu za 2006.

Slika clanak casopis: 

Obveza predaje u FINU do 30. rujna odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2005.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Hrvatski konzorcij revizora

Slika clanak casopis: 

Obračun plaća od 1. siječnja 2015.

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2014
Slika clanak casopis: 

Obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2016.

Autor članka: 
Neven Baica
09/2016
Slika clanak casopis: 

Mogućnosti rada umirovljenika bez obustave isplate mirovine i plaćanja doprinosa

Autor članka: 
Milivoj Friganović
08/2018
Slika clanak casopis: 

PDV na primjerima iz prakse

Autor članka: 
Ksenija Kramar
09/2018
Slika clanak casopis: 

Smanjeni doprinosi i članarina za HGK od 1. ožujka 2012.

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Tajnice na novom zadatku

Slika clanak casopis: 

Ovlašteni mjenjači

Slika clanak casopis: 

Božićnica - 1.600,00 kn neoporezivo!

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Stranice