Odluka o blagajničkom maksimumu - razni primjeri

Sukladno čl. 29. st. 1. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12), obveznik fiskalizacije, može zadržati gotov novac u blagajni na kraju radnog dana do visine blagajničkog maksimuma. Visinu blagajničkog maksimuma određuje obveznik fiskalizacije samostalno internim aktom, sukladno potrebama i uvjetima sigurnosti, a najviše do iznosa iz čl. 29. st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometom gotovinom.

U nastavku dajemo nekoliko primjera Odluka o visini blagajničkog maksimuma. 

Primjer 1. – Odluka o visini blagajničkog maksimuma – mikro subjekt 

Duga d.o.o.  Zagreb, Ilica 555, OIB: 47562949871, kojeg zastupa direktor društva Pero Perić (u nastavku teksta: Društvo), temeljem članka 29. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov. br. 133/12), dana 1. siječnja 2013. godine donosi sljedeću 

ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA

Članak 1. 

S obzirom na veličinu, sukladno čl. 29. st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i čl. 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, Društvo je mikro subjekt. 

Članak 2. 

Utvrđuje se blagajnička maksimum za Društvo u iznosu 10.000,00 kuna, a odnosi se glavnu blagajnu koja se nalazi u sjedištu Društva u Zagrebu, Ilica 555. 

Članak 3. 

Ova odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Direktor društva:

M.P.

________________

(potpis)

 

Vidi ostale primjere OVDJE

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
odluka_o_blag_max_-_mali.doc30 KB