Seminari i konferencije

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Seminari i konferencije

SEMINAR OBUHVAĆA:
• upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i podzakonski propisi),
• sektorske Smjernice Ministarstva financija za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja, sektorske Smjernice Ministarstva financija za odvjetnike i javne bilježnike,
• sektorske Smjernice za kreditne institucije i kreditne unije,

Izmjene poreznih propisa od 1.1.2015. i pripremne radnje za sastavljanje poreznih izvještaja za 2014.

Seminari i konferencije


Iz programa seminara izdvajamo:
Izmjene Zakona o porezu na dobit – najznačajnije novine
Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost – najznačajnije novine
Izmjene Zakona o porezu na dohodak – najznačajnije novine
Oporezivanje prometa nekretnina nakon 1. siječnja 2015.
Novine u obračunu doprinosa i predaji Obrasca JOPPD
Prijava poreza na dobit za 2014. – novine i pojašnjenja pojedinih pozicija
Sastavljanje obrasca PDV-K za 2014.- specifičnosti
Ostale aktualnosti