Obračun plaće u 2017. i popunjavanje obrasca JOPPD za nesamostalni rad

Od 01. siječnja 2017. primjenjuju se odredbe novih i izmjenjenih propisa vezanih za obračun plaća u okviru porezne reforme. Za sve isplate plaća i naknada od nesamostalnog rada, poslodavac ima obvezu predaje obrasca „Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja“ – Obrazac JOPPD, kojeg trebaju predati zajedno sa isplatom plaće. Poslodavac je obvezan radnicima predavati obračune plaća/naknada plaće kod isplate i neisplate iste. Na sve isplate primitaka od nesamostalnog rada izvršene od 01. siječnja 2017. nadalje primjenjuju se nove porezne stope, razredi, novi iznos osobnog odbitka i uvećanja osobnog odbitka (djeca, uzržavani članovi, invalidnost...).
Novi iznos minimalne plaće, kao i novi iznosi osnovica za obračun doprinosa primjeniti će se za plaće koje se isplaćuju za siječanj (u najvećem broju slučajeva je to kod isplata u veljači, op.a.)
Za sve isplate plaća i naknada od nesamostalnog rada, poslodavac ima obvezu predaje obrasca JOPPD, kojeg trebaju predati zajedno sa isplatom plaće.
Poslodavac je obvezan radnicima predavati obračune plaća/naknada plaće kod isplate i neisplate iste.

Obračun drugog dohotka od 1.1.2017. – praktični primjeri

Kod obračuna drugog dohotka po osnovi ugovora o djelu i sličnih isplata od 1.1.2017. novine su sljedeće:
- doprinosi za zdravstveno osiguranje smanjeni su na 7,5% (s dosadašnjih 15%),
- doprinosi za mirovinsko osiguranje smanjeni su na 10% (s dosadašnjih 20%),
- smanjena je stopa poreza na dohodak na 24% (s dosadašnjih 25%),
- ukinute su iznimke od obveze doprinosa za naknade za isporučena na primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak isplaćen umirovljeniku.
Dakle, i kod isplate drugog dohotka umirovljenicima obračunavaju se propisani obvezni doprinosi.

Sastavljanje godišnjih poreznih i financijskih izvještaja za 2016. i ostale aktualnosti

Seminari i konferencije

10. veljače 2017. (petak) s početkom u 9,30 sati, hotel Westin, Kršnjavoga 1

Iz programa seminara izdvajamo:

Izrada godišnjih financijskih izvještaja za 2016.
·    Bitne napomene
·    Specifičnosti određenih knjiženja
Prijava poreza na dobit za 2016.
·    Novine u sastavljanju Obrasca PD
·    Pojašnjenja pojedinih specifičnih pozicija u Obrasca PD
Godišnja prijava poreza na dohodak obrtnika
·    Sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac DOH) obrtnika i slobodnih zanimanja za 2016.
Ostalo
·    Obračun članarina i naknada kod izrade financijskih izvještaj za 2016.
·    Ostale aktualnosti

RiPup-ov kontni plan 2016/2017

U Narodnim novinama broj 96/2016 objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja s novim obrascima Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izjveštaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (MSFI), Izvještaj o novčanim tokovima - indirektna metoda, Izvještaj o novčanim tokovima - direktna metoda i Izvještaj o promjenama kapitala, koji se primjenjuje za 2016.

 

RiPup-ov kontni plan 2016/2017 prilagođen je navedenim promjenama Izvještaja za 2016. godinu. Manje prilagodbe ovog kontnog plana očekuju se zbog usklađivanja knjiženja pravilima poreznih propisa nakon provedenih poreznih reformi koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2017., a obavit ćemo ih krajem siječnja 2017., no u osnovi ovaj kontni plan prikladan je i za evidentiranje poslovnih promjena za razdoblje izvještavanja od 1. siječnja 2017.

Izbor načina utvrđivanja osnovice poreza na dobit i plaćanje poreza na dobit po stopi 12% i 18% od 1.1.2017.

U cilju jasnijeg objašnjenja utvrđivanja porezne osnovice i plaćanja poreza na dobit prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 115/16) nastavno je dan pregled načina utvrđivanja porezne osnovice, rokova za prijavu izbora način oporezivanja te stope poreza na dobit.

Tablica u privitku

Obračun razlike trošarine na cigarete na dan 1. prosinca 2016.

Obzirom da je 1. prosinca 2016. godine stupila na snagu Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (Nar. nov., br. 109/2016) kojom se povećava trošarina na cigarete, trošarinski obveznici i ostale osobe koje radi prodaje drže cigarete (kiosci, trgovine, ugostiteljski objekti i sva druga maloprodajna mjesta koje radi prodaje krajnjim potrošačima drže cigarete) bile su u obvezi:
- popisati zalihe cigareta koje su puštene u potrošnju i nalaze se na zalihama u prometu na teritoriju Republike Hrvatske sa stanjem s početkom dana 1. prosinca 2016.
- Zapisnik o  popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine na dan 1. prosinca 2016. godine uporabom sustava elektroničke razmjene podataka dostaviti nadležnom carinskom uredu  na elektroničkom Obrascu Z-ORT i to najkasnije  do 9.  prosinca 2016. godine,
- obračunatu razliku trošarine na cigarete platiti najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.
Detaljnije o navedenom pročitajte u članku koji se nalazi u PDF-u.


SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Seminari i konferencije

Zagreb, 23. 1. 2017. (ponedjeljak), hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, u 9.30 sati

SEMINAR JE NAMIJENJEN

računovodstvenim servisima (fizičkim i pravnim osobama koje pružaju računovodstvene usluge),
revizorskim društvima, samostalnim revizorima i njihovim zaposlenicima, fizičkim i pravnim osobama koje pružaju usluge
poreznog savjetovanja,
odvjetnicima, javnim bilježnicima,
zaposlenima u bankama, kreditnim institucijama i društvima za osiguranje,
ovlaštenim mjenjačima, mirovinskim i leasing društvima, priređivačima igara na sreću,
osobama koje obavljaju djelatnost prometa plemenitih metala i dragog kamenja
i drugim obveznicima iz čl. 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Cijena seminara iznosi 576,00 kn + PDV 25%. U cijenu je uračunata jedna pauza za kavu, predavanje prema programu, radni materijali (blok, kemijska olovka, potvrda o sudjelovanju).

Korištenje internetskog izdanja časopisa "Računovodstvo i porezi u praksi"

<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri Light',sans-serif;">Poštovani pretplatnici<strong> tisaknog</strong> izdanja časopisa Računovodstvo i porezi u praksi</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri Light',sans-serif;">Nadoplata za<strong> internetsko izdanje časopisa</strong> za 2017. godinu iznosi <strong>245,00 kn</strong> (196,00 kn + PDV)</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri Light',sans-serif;">Ako ste zainteresirani za navedenu pretplatu, molimo da uplatu izvršite prema predračunu koji vam je poslan s računom za pretplatu, ili jednostavno uplatite navedeni iznos na naš<strong> IBAN HR0223600001101500130</strong> uz poziv na broj <strong>(OIB vaše firme</strong>).</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri Light',sans-serif;">Svi koji su uplatili navedeni iznos i registrirali se na stranici, na mail su dobili korisničko ime i lozinku (ili su odblokirani s starim podacima), te se mogu nesmetano koristiti časopisom.</span></p><p>&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Calibri Light',sans-serif;">Uredništvo časopisa „Računovodstvo i porezi u praksi“</span></p>

Kontni plan za 2016.

Na internetskim stranicama RiPup-a možete preuzeti Kontni plan za 2016. godinu sa pregledom promjena u odnosu na kontni plan koji se koristio prethodnih godina.

Stranice