Porezi

Slika clanak casopis: 

Podjela pretporeza – konačni obračun

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.
01/2012
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje inozemnih mirovina

Autor članka: 
Ksenija Cipek, dipl. oec., Iva Uljanić, dipl.oec.
05/2012
Slika clanak casopis: 

Konačni obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće – neke dileme iz prakse

Autor članka: 
Davor Hulina
02/2011
Slika clanak casopis: 

Utvrđivanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obavljanja obrtničke djelatnosti

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
07/2011
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 11/2011

11/2011
Slika clanak casopis: 

Načelo nepristrane transakcije kod transfernih cijena

Autor članka: 
Nada Tucaković, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija 5/2010

05/2010
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 10/2010

10/2010
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 4/2009

04/2009
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 7/2009

07/2009
Slika clanak casopis: 

Obavijest o poreznom nadzoru

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
11/2009
Slika clanak casopis: 

Primjeri popunjavanja godišnje prijave poreza na dohodak građana za 2008.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
01/2009
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak / PDV - Odgovori na vaša pitanja

02/2008
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija 3/2008

03/2008
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2006.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija 6/2008

06/2008
Slika clanak casopis: 

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
11/2008
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje turističkih i agencijskih usluga PDV-om u 2007.

Autor članka: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Zakon o porezu na dohodak

Slika clanak casopis: 

Kako promijeniti visinu predujma poreza na dobit tijekom godine

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl.oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 10/2007

Slika clanak casopis: 

PDV - Odgovori na vaša pitanja 1/2006

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Koja se imovina mora prijaviti nadležnom poreznom tijelu do 31.3.2006.

Autor članka: 
Desanka Đikandić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Honorarci u sustavu PDV-a

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje partnerstva - "Transparent Association"

Autor članka: 
Andreja Novak Škarec, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Plaćanje poreza na tvrtku ili naziv u 2006.

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

PDV kod prolaznih stavaka

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Prijava poreza na dobit (PD obrazac) za 2004.

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
Slika clanak casopis: 

Prolazne stavke u sustavu PDV-a

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Porezni tretman pekarskog obrta

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 8/2005

Slika clanak casopis: 

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 10/2005

Autor članka: 
Katica Amidžić-Peročević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Ulazak u sustav PDV-a za 2006. godinu

Autor članka: 
Vlatka Lončar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

PDV - Odgovori na vaša pitanja 3/2004

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Porezni aspekt isplate Božićnice i prigodnih darova u 2004. godini

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 12/2004

Autor članka: 
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Konačni obračun PDV-a za 2002.

Autor članka: 
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Naknada osobama s invaliditetom za plaćeni PDV pri uvozu osobnog automobila za 2003.

Autor članka: 
Danijela Kadijević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 12/2003

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porezna zastara – zastara prava na utvrđivanje, naplatu, povrat poreza i apsolutna zastara

Autor članka: 
mr. sc. Nikola Vukić, dipl. iur.
06/2013
Slika clanak casopis: 

Porezna olakšica za reinvestiranu dobit

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Iva Uljanić
11/2012
Slika clanak casopis: 

Predaja obrasca DOH–Z za 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak
Slika clanak casopis: 

Porezni aspekt popusta

Autor članka: 
Neven Baica
10/2014
Slika clanak casopis: 

Prelazak na obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama od 1.1.2015.

Autor članka: 
Neven Baica
01/2015
Slika clanak casopis: 

Troškovi ovršnog i parničnog postupka i obračun PDV-a

Autor članka: 
Milivoj Friganović
04/2015
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 9/2015

09/2015
Slika clanak casopis: 

Paušalno oporezivanje u 2016.

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2015
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici EU

Autor članka: 
Jadranka Knežević
03/2016
Slika clanak casopis: 

Isporuke dobara na sajmovima u RH

Autor članka: 
Jadranka Knežević
07/2016

Stranice