Računovodstvo

Slika clanak casopis: 

Porezni i računovodstveni aspekt likvidacije društava kapitala

Autor članka: 
Niko Rimac, dipl. oec.
09/2012
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija

Autor članka: 
Zdravko Baica
12/2012
Slika clanak casopis: 

Novi obrazac PPO 2013/2014 i tuzemni prijenos porezne obveze

Autor članka: 
Neven Baica
10/2014
Slika clanak casopis: 

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na porez na dobit

Autor članka: 
Krešimir Vranar
12/2014
Slika clanak casopis: 

Evidencije kod poljoprivrednika koji obavlja samostalnu djelatnost – I. dio

Autor članka: 
Krešimir Vranar
04/2015
Slika clanak casopis: 

Računovodstveno evidentiranje poklon bonova

Autor članka: 
Dubravka Kopun
09/2015
Slika clanak casopis: 

Novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Autor članka: 
Zdravko Baica
12/2015
Slika clanak casopis: 

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Autor članka: 
Neven Baica
03/2016
Slika clanak casopis: 

Nabava i evidentiranje osobnog automobila kod obrtnika

Autor članka: 
Krešimir Vranar
06/2016
Slika clanak casopis: 

Provođenje godišnjeg popisa (inventure) kod poduzetnika za 2016.

Autor članka: 
Ljiljana Benčić Markulin, Vladimir Cindori, Igor Milinović, Jadranka Sukno
11/2016
Slika clanak casopis: 

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola kod neprofitnih organizacija

Autor članka: 
Igor Milinović
02/2017
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni, porezni i pravni aspekt podjele društva kapitala

Autor članka: 
Zdravko Baica1. Uvodno
06/2017
Slika clanak casopis: 

Provođenje godišnjeg popisa (inventure) kod poduzetnika za 2017.

Autor članka: 
Ljiljana Benčić Markulin, Vladimir Cindori, Igor Milinović, Jadranka Sukno
11/2017
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o novčanom toku

Autor članka: 
Zdravko Baica
04/2018
Slika clanak casopis: 

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2013.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, Ivana Maletić
08/2018
Slika clanak casopis: 

Podsjetnik što treba predati u FINA-u do 30.6.2014.

Autor članka: 
Igor Milinović
08/2018
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo (neprofitnih organizacija)

08/2009
Slika clanak casopis: 

Obračun članarina, naknada i spomeničke rente za 2018.

Autor članka: 
Igor Milinović
01/2019
Slika clanak casopis: 

Servisna djelatnost – računovodstveni i porezni tretman

Autor članka: 
Silvija Pretnar Abičić
04/2019
Slika clanak casopis: 

Iskazivanje prihoda, rashoda, utvrđivanje rezultata s primjerima i knjiženjima

Autor članka: 
Krešimir Vranar
08/2019
Slika clanak casopis: 

Izrada financijskog plana udruge - rok do 31.12.2019.

Autor članka: 
Igor Milinović
10/2019
Slika clanak casopis: 

Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2011.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
01/2012
Slika clanak casopis: 

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2010.

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec. mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
01/2011
Slika clanak casopis: 

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka kod d.o.o.-a za 2010. - RIPUP11-04-043

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec.
04/2011
Slika clanak casopis: 

Zajedničko obavljanje samostalne djelatnosti

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje devetomjesečnih financijskih izvještaja proračuna te evidencije namjenskih i vlastitih prihoda

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
09/2011
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2011.

Autor članka: 
Ljiljana Benčić Markulin, dipl. oec., Vladimir Cindori, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec., Jadranka Sukno, dipl. oec.
12/2011
Slika clanak casopis: 

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2010.

Autor članka: 
Branka Viduka, dipl. oec.
04/2010
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo tečajnih razlika

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
09/2010
Slika clanak casopis: 

Rezerviranja za troškove izdanih jamstava

Autor članka: 
dr. sc. Jasenka Bubić, Krešimir Potočki, bacc. oec.
12/2010
Slika clanak casopis: 

Računovodstvene politike – praktični primjer

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
05/2009
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo vremenskih razgraničenja – primjena HSFI 14

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
09/2009
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo trgovačkog zastupanja

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
11/2009
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje za 2008.

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
02/2009
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2007.

Autor članka: 
Marko Mlinarić, dipl. oec. i Marija Šarić, dipl. oec.
02/2008
Slika clanak casopis: 

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka kod d.o.o.-a za 2007.

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec.
04/2008
Slika clanak casopis: 

Državni proračun za 2007. i Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Bernardica Rubčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2006

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir Bajo, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Financijska imovina - primjena HSFI 9

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
11/2008
Slika clanak casopis: 

Evidentiranje dugotrajne imovine kod fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnosti (obrt i dr.)

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Izrada proračuna i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2008. - 2010.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. i Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2005.

Autor članka: 
Danijela Kadijević, dipl. oec., Milena Kuprešak, dipl. oec., mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo reprezentacije i promidžbe

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Odgovori na vaša pitanja 7/2006

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Likvidacija trgovačkog društva

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec. i Jelena Gajšek, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Predaja financijskih izvještaja za 2004. godinu u FINU

Autor članka: 
Ivan Čonkaš, dipl. oec. Branka Viduka, dipl. oec. Dragica Kušen, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Raspodjela dobiti i gubitka kod dioničkih društava za 2004. godinu

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
Slika clanak casopis: 

Izvješće o novčanim tijekovima

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Investicijsko ulaganje i investicijsko održavanje dugotrajne imovine

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje

Autor članka: 
doc. dr. sc. Boris Tušek
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni i porezni aspekti ulaganja u dionice i udjele

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek

Stranice