Odgovori na pitanja

Slika vrsta dokumenta: 

Nabava imovine na kredit

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Rodiljne i roditeljske naknade

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Zalihe za preraspodjelu drugima

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Statusna promjena

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Uvećani osobni odbici radnika s područja posebne državne skrbi

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača

Autor: 
Zvonimir Trampus
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod reprezentacije i osobnog vozila

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
02/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz sa poreza na dobit na porez na dohodak prije isteka roka od 5 godina

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za vrijeme korištenja bolovanja radi komplikacija u trudnoći i rodiljnog dopusta

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
09/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
02/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Izgled evidencije o loko vožnji

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
09/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Dostavljanje podataka o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na Obrascu PDMO u Poreznu upravu

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Porez na dobit kod neprofitnim organizacija

Autor: 
RIPUP odgovara
mj/god: 
09/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Izostanak doznake iz proračuna

mj/god: 
06/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Otkup vlastitih dionica

Autor: 
Paško Anić – Antić
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Nezaposlena osoba i sporedno zanimanje

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata zatezne kamate građaninu

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Donacija nefinancijske imovine

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Klasifikacija dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Kompenzacija (prijeboj)

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Registracija motornih vozila stranaca

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Upravljanje vozilom

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Goodwill prema HSFI 2

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Kapara

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Obiteljsko pravo-uzdržavanje djece

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

Autor: 
Sandra Mihelčić
mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Škola plivanja

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Pasivna vremenska razgraničenja

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Ovršna prodaja nekretnina

Autor: 
Uredništvo - Z.P.
mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Pružanje usluga zabavnog telefona

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Knjigovodstvo novoosnovanih neprofitnih organizacija

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Posredovanje u osiguranju

mj/god: 
11/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Darovanje od strane fizičke osobe

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Poslovi zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Što ako je radnik, kojem je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme, na bolovanju

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Popravak naočala

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja i iznajmljivanje vjenčanica

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prijenos obrta

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Smrt dva člana uže obitelji

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prihod od naknade štete

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Odgovornost nasljednika za isplatu posredničke provizije

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Bolnica - knjiženje naknadno odobrenih rabata

Autor: 
Ivana Maletić
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Donacija sitnog inventara

Autor: 
Ivana Maletić
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Poticaji za zapošljavanje vježbenika kod obrtnika

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Priznanica

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Donacije i izvori

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Blagajnički maksimum obrtnika i plaćanje računa iz utrška prodavaonice

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Valutna klauzula

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Preuzimanje duga osiguranog hipotekom

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Plan nabave

mj/god: 
02/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Nagrade sportašima – amaterima

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Karta regionalnih potpora

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Oslobođenje od plaćanja doprinosa za radnika koji se prvi put zapošljava

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravak obveze iz prethodne godine

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Raspodjela viška prihoda

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
05/2012

Stranice