Mišljenja ministarstva financija

Slika vrsta dokumenta: 

Kupljene ulaznice i mineralna voda u objektima koji su predmet kontrole

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Opcijski ugovor o kupnji dionica

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja zemljišta više suvlasnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun poreza na dohodak

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja adaptiranog poslovnog prostora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2004
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod remitende

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Provizija kod carinskog skladišta tipa „D“

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz s tromjesečnog u mjesečnog obveznika PDV-a tijekom godine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za koncesiju

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2004
Slika vrsta dokumenta: 

PDV na multimedijalne edukativne tečajeve koji se nalaze na CD-Rom-u

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Isporuka robe veleposlanstvu RH u inozemstvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena osnovice

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Javna ustanova kao obveznik poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Izračun stanja kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Porezne olakšice kod poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Skraćeno radno vrijeme

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Službeno putovanje – isplata naknade radnicima iz drugog društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Nagrade mentorima - nastavnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Posao nakon redovitog radnog vremena

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja dionica zaposlenicima po nominalnoj vrijednosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prodajom više od tri nekretnine u razdoblju od pet godina

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun plaća

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Povrat robe iz inozemstva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Krađa automobila kupljenog na leasing

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Usluga organiziranja znanstvenih usluga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2003
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod prijenosa obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Crtani film na DVD-u i dječja slikovnica

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Usluge prijevoza – angažiranje drugog prijevoznika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza pri kompenzaciji stana

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Gospodarsko interesno udruženje

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Porezne olakšice na području Vukovara – za izdvojenu poslovnu jedinicu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi smještaja i službenog puta za stranca koji radi u tuzemnoj tvrtki

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje prodaje udjela od strane fizičke osobe

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor o djelu uz radni odnos

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Plovilo za potrebe obavljanja djelatnosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Dosmrtno uzdržavanje

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Dividende iz inozemstva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi kojima se tereti podružnica u inozemstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada kod prijelaza vaterpolo igrača

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Posredovanje kod znanstvenih usluga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Razdvajanje trgovačkih društava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod ambalaže

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Obračunavanje PDV-a na spomenare

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Ispostavljanje računa u maloprodaji tiskovina

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Korištenje pretporeza kod igara na sreću

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Promjena načina oporezivanja na početku obavljanja djelatnosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis potraživanja od građana

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Olakšice za područje posebne državne skrbi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005

Stranice