Obrt u mirovanju i prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti

Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti sa i b ez n astavka poslovanja

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
04/2011

Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
04/2007