Naknade u vezi godišnjeg odmora

Godišnji odmor i isplata regresa za 2012.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić i Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
05/2012

Knjiženje naknade za neiskorištene dane godišnjeg odmora radnika na dan bilanciranja

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2011

Godišnji odmor i isplata regresa za 2010.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2010

Primanja zaposlenih – neiskorišteni godišnji odmori i jubilarne nagrade (sukladno MRS-u 19)

Autor: 
dr. sc. Paško Anić-Antić, Ksenija Sanjković, dipl. ing. mat.
mj/god: 
12/2009

Godišnji odmor i isplata regresa za 2009.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić i Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
06/2009

Godišnji odmor i isplata regresa za 2008.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
06/2008

Godišnji odmor i isplata regresa za 2007.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
06/2007

Godišnji odmor i isplata regresa za 2005. godinu

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić
mj/god: 
06/2005

Godišnji odmor i isplata regresa za 2004. godinu

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
06/2004

Isplata regresa za godišnji odmor u 2003. godini

Autor: 
mr. sc. Desanka Šegić
mj/god: 
06/2003

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Autor: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
mj/god: 
06/2003