Izvještavanje

Izvještaj o novčanom toku

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
05/2011

Izvještaj o novčanom toku

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
03/2014

Izvještaj o promjenama kapitala za 2013.

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
02/2014

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2013.

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
02/2014

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2013.

Autor: 
Neven Baica, mag. oec., mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec., mr. sc. Danica Lončar - Galek, Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
02/2014

Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika u FINA-u

Autor: 
Dragutin Kovačić
mj/god: 
02/2014

Izvještaj o novčanom toku

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica
mj/god: 
03/2013

Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvješća kod obveznika HSFI-a

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, Neven Baica, mag. oec.
mj/god: 
11/2012

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011. radi javne objave

Autor: 
Dragutin Kovačić, mag. oec. univ. spec. oec.
mj/god: 
06/2012

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
04/2012

Izvještaj o novčanom toku

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica
mj/god: 
03/2012

Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje za 2011.

Autor: 
Boris Tušek, dr. sc.
mj/god: 
02/2012

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011. u FINA-u

Autor: 
Dragutin Kovačić, mag. oec. univ. spec. oecc
mj/god: 
02/2012

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2011.

Autor: 
Krešimir Abramović, dipl. oec. Neven Baica, mag. oec., mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
02/2012

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2011.

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
02/2012

Izvještaj o promjenama kapitala

Autor: 
Neven Baica, mag. oec.
mj/god: 
02/2012

Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvješća - primjena HSFI-a

Autor: 
Neven Baica, mag. oec. i mr. sc. Zdravko Baica
mj/god: 
12/2011

Podsjetnik što treba predati u FINA-u do 30.6.2011.

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2011

Izvještaj o novčanom tijeku za 2010.

Autor: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
mj/god: 
03/2011

Izvještaj o promjenama kapitala

Autor: 
dr. sc. Paško Anić-Antić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2011

Stranice