Kapital i rezerve - općenito

Povećanje temeljnog kapitala – računovodstveni i porezni aspekt

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
10/2009

Kapital i revalorizacijske rezerve

Autor: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
mj/god: 
07/2009

Revalorizacija, revalorizacijska rezerva i odgođena porezna obveza – primjena HSFI-a

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
05/2009

Računovodstvo kapitala – primjena HSFI 12

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
03/2009