Kapital i rezerve - općenito

Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacija, revalorizacijska rezerva i odgođena porezna obveza (primjena HSFI-a)

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica
mj/god: 
11/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Povećanje temeljnog kapitala – računovodstveni i porezni aspekt

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Kapital i revalorizacijske rezerve

Autor: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacija, revalorizacijska rezerva i odgođena porezna obveza – primjena HSFI-a

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo kapitala – primjena HSFI 12

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Smanjenje temeljnog kapitala isplatom članovima - praksa u (ne)skladu s propisima

Autor: 
Miloš Kosijer, dipl. oec.
mj/god: 
09/2004