Nematerijalna imovina (dugotrajna) - općenito

Računovodstvo dugotrajne nematerijalne imovine - primjena HSFI 5

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
06/2008

Računovodstvo dugotrajne nematerijalne imovine

Autor: 
doc. dr. sc. Boris Tušek
mj/god: 
05/2004