Stečaj i predstečajna nagodba

Nova prava radnika u stečajnom postupku

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
03/2012

Stečajni postupak u praksi

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
12/2010

Prava i obveze vjerovnika u stečajnom postupku

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
12/2009

Stečaj nad imovinom obrtnika

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
01/2007

Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Autor: 
Krešimir Orešković, dipl. iur.
mj/god: 
10/2003