Plaće i naknade

Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2011.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, Igor Milinović, dipl. oec.
05/2011
Slika clanak casopis: 

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
12/2010
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
11/2013
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2007.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2008
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
11/2008
Slika clanak casopis: 

Obveze poslodavaca prema HZMO-u – priprema rekapitulacija za kontrolu i kada se podnosi tiskanica MPP

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Koeficijenti i dodaci kod obračuna plaća zdravstvenih djelatnika

Autor članka: 
Valentina Bocak-Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak od 1.1.2007.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Učinci odluke ustavnog suda o ukidanju doprinosa solidarnosti

Autor članka: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi 10/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Staž osiguranja s povećanim trajanjem

Autor članka: 
Ana Šašić Šojat, prof.
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak
Slika clanak casopis: 

Novine u zapošljavanju osoba s invaliditetom

Autor članka: 
Božo Prelević
01/2015
Slika clanak casopis: 

Obveze doprinosa na ostale primitke od nesamostalnog rada koji se isplaćuju uz plaću

Autor članka: 
Milivoj Friganović
06/2015
Slika clanak casopis: 

Isplata terenskog dodatka od 1.1.2016.

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2016
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2017. i popunjavanje obrasca JOPPD za nesamostalni rad

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2017
Slika clanak casopis: 

Mogućnosti rada korisnika mirovine bez obustave isplate mirovine

Autor članka: 
Milivoj Friganović
09/2017
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2014. godini i popunjavanje obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2014
Slika clanak casopis: 

Izravna naplata neisplaćene plaće putem FINA-e

Autor članka: 
Milivoj Friganović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja (II. dio)

Autor članka: 
Silvija Bartolec, Ksenija Cipek, Iva Uljanić
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2019. i popunjavanje Obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2019
Slika clanak casopis: 

Poduzetnička plaća – obračun i isplata

Autor članka: 
Valentina Bocak
07/2019
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2012.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić i Igor Milinović, mag. oec.
05/2012
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće prvi puta zaposlenog djelatnika

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2011
Slika clanak casopis: 

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći, te pravo na rodiljni i roditeljski dopust

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
02/2010
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2010.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
11/2010
Slika clanak casopis: 

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2010.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
12/2009
Slika clanak casopis: 

Poduzetnička plaća za 2008.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Poduzetnička plaća za 2007.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2008.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
11/2008
Slika clanak casopis: 

Nepuno radno vrijeme

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2006. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2005.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Volonterski rad

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Novosti u vezi doprinosa za obvezna osiguranja

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2004. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 9/2003

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2012.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić, Igor Milinović
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata poduzetničke plaće za 2015.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2015
Slika clanak casopis: 

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2015
Slika clanak casopis: 

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup) i porezne olakšice po osnovi uplaćenih premija

Autor članka: 
Milivoj Friganović
03/2016
Slika clanak casopis: 

Osnovice za obračun doprinosa za 2017.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
01/2017
Slika clanak casopis: 

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći, te pravo na rodiljni i roditeljski dopust

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2017
Slika clanak casopis: 

Uplate premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja radniku od strane poslodavca

Autor članka: 
Tomislav Novosel
02/2018
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2013.

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018
Slika clanak casopis: 

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018
Slika clanak casopis: 

Minimalna plaća od 1.1.2019.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2019
Slika clanak casopis: 

Korištenje privatnog automobila u službene svrhe radnika

Autor članka: 
Valentina Bocak
07/2019
Slika clanak casopis: 

Ozljede na radu i profesionalne bolesti – zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
05/2012
Slika clanak casopis: 

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
07/2011
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2010.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
02/2010
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
11/2010
Slika clanak casopis: 

Izmjene vezane uz Obrazac R-Sm

Autor članka: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
12/2009
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća za 2008.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2008.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić
06/2008

Stranice