Plaće i naknade

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2013.

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018

Minimalna plaća od 1.1.2019.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2019

Korištenje privatnog automobila u službene svrhe radnika

Autor članka: 
Valentina Bocak
07/2019

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2020

Ozljede na radu i profesionalne bolesti – zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
05/2012

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
07/2011

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2010.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
02/2010

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
11/2010

Izmjene vezane uz Obrazac R-Sm

Autor članka: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
12/2009

Obračun plaća za 2008.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2008

Godišnji odmor i isplata regresa za 2008.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić
06/2008

Poticaji za poslodavca koji zapošljava osobe s invaliditetom

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Obračun plaća u 2005.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.

Ukida se M-4P i određene ostale tiskanice

Autor članka: 
Ana Šašić Šojat, prof.

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 10/2003

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Obračun plaća za 2013.

Autor članka: 
Valentina Bocak

Osnovice za obračun doprinosa za 2015.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
01/2015

Godišnji odmor i isplata regresa za 2015.

Autor članka: 
Igor Milinović
06/2015

Radnici izaslani (upućeni) na rad u inozemstvo

Autor članka: 
Milivoj Friganović
04/2016

Obračun drugog dohotka od 1.1.2017. – praktični primjeri

Autor članka: 
Igor Milinović
01/2017

Obračun i isplata poduzetničke plaće u 2014.

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2014

U očekivanju novog obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018

Izaslani radnici

Autor članka: 
Milivoj Friganović
09/2018

Primjeri obračuna plaća članova uprave (direktora) u 2019.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2019

Stranice