Plaće i naknade

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2008

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
11/2008

Koeficijenti i dodaci kod obračuna plaća zdravstvenih djelatnika

Autor članka: 
Valentina Bocak-Ljubić, dipl. oec.

Ostvarivanje prava na dječji doplatak od 1.1.2007.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.

Učinci odluke ustavnog suda o ukidanju doprinosa solidarnosti

Autor članka: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.

Obvezni doprinosi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Obvezni doprinosi 10/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Staž osiguranja s povećanim trajanjem

Autor članka: 
Ana Šašić Šojat, prof.

Predaja Obrasca IP za 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak

Novine u zapošljavanju osoba s invaliditetom

Autor članka: 
Božo Prelević
01/2015

Isplata terenskog dodatka od 1.1.2016.

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2016

Mogućnosti rada korisnika mirovine bez obustave isplate mirovine

Autor članka: 
Milivoj Friganović
09/2017

Ostvarivanje prava na dječji doplatak

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2018

Obračun plaće u 2014. godini i popunjavanje obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2014

Izravna naplata neisplaćene plaće putem FINA-e

Autor članka: 
Milivoj Friganović
09/2018

Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja (II. dio)

Autor članka: 
Silvija Bartolec, Ksenija Cipek, Iva Uljanić
09/2018

Obračun plaće u 2019. i popunjavanje Obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2019

Poduzetnička plaća – obračun i isplata

Autor članka: 
Valentina Bocak
07/2019

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2020.

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2020

Godišnji odmor i isplata regresa za 2012.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić i Igor Milinović, mag. oec.
05/2012

Obračun plaće prvi puta zaposlenog djelatnika

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2011

Godišnji obračun plaća za 2010.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
11/2010

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2010.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
12/2009

Poduzetnička plaća za 2008.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
01/2008

Poduzetnička plaća za 2007.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2008.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
11/2008

Nepuno radno vrijeme

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl. oec.

Godišnji odmor i isplata regresa za 2006. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2005.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Volonterski rad

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.

Novosti u vezi doprinosa za obvezna osiguranja

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Godišnji obračun plaća za 2004. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 9/2003

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2012.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić, Igor Milinović

Obračun i isplata poduzetničke plaće za 2015.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2015

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2015

Osnovice za obračun doprinosa za 2017.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
01/2017

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2013.

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018

Minimalna plaća od 1.1.2019.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2019

Korištenje privatnog automobila u službene svrhe radnika

Autor članka: 
Valentina Bocak
07/2019

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2020

Ozljede na radu i profesionalne bolesti – zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
05/2012

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
07/2011

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2010.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
02/2010

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
11/2010

Izmjene vezane uz Obrazac R-Sm

Autor članka: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
12/2009

Obračun plaća za 2008.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2008

Godišnji odmor i isplata regresa za 2008.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić
06/2008

Poticaji za poslodavca koji zapošljava osobe s invaliditetom

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Stranice